“Merkezimiz sivil toplum kuruluşları ve yurttaş girişimlerinin yönetim ve politikaların oluşumu ve uygulanması süreçlerine katılım kapasitelerinin gelişimine yardımcı olacak, bir üniversite-sivil toplum buluşma noktası olarak kuruldu.”

Prof.Dr. Nurhan Yentürk, STÇM Müdürü

Biz Kimiz

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (STÇM), Türkiye’de ve dünyada sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmayı, bu gelişimin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, yayın, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmayı, ilgili resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmayı ve sivil toplum ile ilgili alanlarda bilgi birikimi sürecinde aktif olarak yer almayı amaçlamaktadır.

Merkez, 2003 yılından bu yana bünyesindeki birimlerin yürüttüğü çalışmaların tek çatı altında toplanması amacıyla kuruldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Yüksek Öğretim Kurulu’na yapılan başvuru sonucunda 2008 yılında resmi olarak kurulan Merkez’in yönetmeliği 25 Eylül 2008 tarihli ve 27008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Türkiye’de bir üniversite bünyesinde sivil toplum alanına yönelik kurulan ilk yapı olan STK Eğitim ve Araştırma Birimi, çoğulcu demokraside sivil toplum kuruluşlarının rolünün güçlendirilmesine ve STK’ların etkin çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amacın ardında STK’ların, özellikle de taban örgütlenmelerinin, katılımcı bir demokrasinin kurulmasında kilit paydaşlar oldukları görüşü yatmaktadır.

Birimler

Merkez bünyesinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Eğitim ve Araştırma Birimi, Gençlik Çalışmaları Birimi (GÇB) ve Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) olmak üzere üç ayrı birimi, Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’ni ve Sosyal Projeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı, farklı lisans programlarında verilen sivil toplumla ilgili dersleri ve çeşitli çalışmaları barındırmaktadır.
Gençlik Çalışmaları Birimi, Türkiye’de gençlerin ihtiyaçlarının ve gençlik çalışmalarının görünürlük kazanması ve katılımcılık temelinde daha demokratik bir gençlik politikasının geliştirilmesi için öneriler tasarlama amacıyla akademik çalışmalar ve sahada gençlik çalışması yürütmektedir. Birim araştırma, ağ kurma, modelleme ve savunuculuk çalışmaları programları altında çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

Çocuk Çalışmaları Birimi, Türkiye’de çocuk haklarının yaşama geçirilmesini ve hak temelli ve bütüncül bir çocuk politikasının gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Birim, çocuk haklarının bilinmesini ve korunmasını sağlamak için çocukları, öğretmenleri ve çocuklarla çalışan STK çalışanlarını/aktivistlerini güçlendirme, ayrıca çocukların seslerini duyurmalarını ve karar verme mekanizmalarına katılımını destekleme konularında çalışmalar yürütmektedir.

Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı sivil alanda ya da sivil alanla ilişkili alanlarda faaliyet gösteren kişilerin akademik bir formasyon çerçevesinde desteklenmesine yönelik yürütülmektedir.

Nispeten yeni kurulan Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi kapsamındaysa kentte hak temelli çalışan sivil toplum girişimlerine (STK, inisiyatif, platform, informal grup, vb.) çeşitli öğrenme olanakları sunularak kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi yönünde uygulamalar yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Altan Asu Robins (Yön. Kur. Üyesi)
 • Prof. Dr. Nurhan Yentürk (Yön. Kur. Üyesi ve Merkez Müdürü)
 • Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci (Yön. Kur. Üyesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi İdil Işıl Gül (Yön. Kur. Üyesi)
 • Öğr. Gör. Laden Yurttagüler Akkuş (Yön. Kur. Üyesi ve Merkez Müdür Yardımcısı)

Çalışanlar

 • Cem Demirayak (Çocuk Çalışmaları Birimi)
 • Eda Köse (Sosyal Kuluçka Merkezi)
 • Gözde Durmuş (Çocuk Çalışmaları Birimi)
 • Gizem Girgin (Sosyal Kuluçka Merkezi)
 • Laden Yurttagüler Akkuş(STK Eğitim ve Araştırma Birimi)
 • Merve Seda Çevik (Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi)
 • Nurhan Yentürk (STK Eğitim ve Araştrma Birimi)